نویسنده = ���������� ������������������ �������� ����������