بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 مطالعات علم و فنّاوری دانشگاه وبرجینیا تک

چکیده

فرآیندِ طرّاحی، یکی از فرآیندهای اصلی در فعالیتِ مهندسی است. در این مقاله، پس از نشان دادنِ جایگاهِ مهندسی در مباحثِ مربوط به تکنولوژی، به فرآیندِ طرّاحی می‌پردازیم و آن را از دیدگاهِ سه مدلِ مختلف بررسی می‌کنیم. مدلِ اوّل، مدلِ وینسنتی نام دارد و با یک دیدِ انتزاعی به موضوع می‌پردازد. مدلِ دوم، مدلِ بوکیارلّی است که نگاهی اجتماعی دارد و فرآیند طرّاحی را تنها در زمینه و بسترِ فرهنگی‌اش قابل بررسی می‌داند؛ و مدلِ آخر، یعنی مدلِ پیت، مبتنی بر افراد و تصمیم‌گیری‌های عقلانیِ آنها است. پس از معرّفی‌ِ‌ این سه مدل، پروژه‌ی تلسکوپِ فضاییِ هابلِ را به‌عنوانِ یک نمونه‌ی عملی موردکاوی کرده و شایستگی‌ِ مدل‌ها را، در توضیحِ پدیدارهای مربوط به آن، با هم مقایسه می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها