نویسنده = �������������� �������� ������������
بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف

دوره 41، شماره 8، دی 1386

قاسم دهقانی اشکذری؛ علی اکبر آقاکوچک؛ مهرداد کوکبی