بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با طراحی و ساخت نمونه هایی از جداسازهای لرزه ای الاستومر چند لایه که با لایه های بافته شده الیاف کربن مسلح شده اند و نیز ساخت جداساز مشابه و هم اندازه مسلح با صفحات فولادی و با انجام آزمایش های بارگذاری قائم و بارگذاری افقی سیکلی دینامیکی و بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و دینامیکی آنها ، عملکرد جداسازهای لرزه ای مسلح با الیاف فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی ها نشان می دهد که جداسازهای مسلح با الیاف فوق الذکر که دارای صفحات انتهایی بالا و پایین نیز می باشند ، ضمن دارا بودن خواص برشی مطلوب از جمله قابلیت تحمل کرنشهای برشی بسیار بزرگ ، می توانند سختی قائم و نسبت سختی قائم به سختی افقی برابر و یا حتی بزرگتر از جداسازهای مسلح با فولاد متناظر (با سطح مقطع عرضی و ضخامت کل لاستیک برابر و آمیزه لاستیک یکسان) ایجاد نمایند و بنابراین با دارا بودن مزیت های وزن بسیار کمتر و روش ساخت بسیار ساده تر نسبت به جداسازهای مسلح با فولاد، می توانند در جداسازی لرزه ای سازه ها بکار روند .

کلیدواژه‌ها