نویسنده = ������������ ������������ ����������
نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

علی شکوه فر؛ سیدمحمدرضا خلیلی؛ فرامرز آشنای قاسمی