نویسنده = جلال موسوی
پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سعید بداغ آبادی؛ مهدی موسوی؛ جلال موسوی