نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

حمیدرضا شاهوردی؛ منوچهر حقیقی؛ کاظم فولادی