نویسنده = اختر الملوک کاظمی
بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

مریم مشایخی؛ رضا روستاآزاد؛ اختر الملوک کاظمی