نویسنده = �������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

یوسف شفاهی؛ شهاب الدین کرمانشاهی