نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

نازیلا ابراهیم؛ علی صابری؛ علیرضا سوری؛ محمدعلی شریف؛ حسین سرپولکی؛ فرهاد گلستانی فرد