نویسنده = �������������� ������������
طراحی بهینه جعبه دنده خودرو بر اساس شاخصهای عملکرد و مصرف سوخت

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

ابوالفضل معصومی؛ مسعود شریعت پناهی؛ علیرضا معتمدی