نویسنده = �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

علی حاجیلوی بنیسی؛ منوچهر راد؛ مجیدرضا شاه حسینی