نویسنده = �������������� ����������
حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

وحید اصفهانیان؛ مسعود برومند؛ مهدی نجفی