نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

محمدعلی اخوان بهابادی؛ سعید محسنی گرکانی