نویسنده = �������������� �������� ����������
تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

محمدعلی اخوان بهابادی؛ سعید محسنی گرکانی