نویسنده = �������������� ����������
شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

کارن ابری نیا؛ سکینه اورنگی