نویسنده = ������������ ��������������
بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378

محمدحسن پنجه شاهی؛ حمیدرضا فلاحی