نویسنده = امیدوار، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

داود دوست محمدی؛ بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان