نویسنده = ���������� ����������������
ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

امید رضائی فر؛ محمدزمان کبیر؛ مسعود طاری بخش؛ امیر طهرانیان