نویسنده = امید رضائی فر
ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

امید رضائی فر؛ محمدزمان کبیر؛ مسعود طاری بخش؛ امیر طهرانیان