نویسنده = مهرداد آقایی خفری
اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

مهرداد آقایی خفری؛ رضا محمودی