نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد خلج امیر حسینی؛ فرخ حجت کاشانی؛ محمود کمره ای