نویسنده = حسینی، محمد خلج امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد خلج امیر حسینی؛ فرخ حجت کاشانی؛ محمود کمره ای