نویسنده = سید رضا موسوی نیک
بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه

دوره 34، شماره 4، اسفند 1379

علی اصغر میرقاسمی؛ سید رضا موسوی نیک؛ احمدرضا محبوبی اردکانی