نویسنده = �������������� ������������
مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

مجتبی صدر عاملی؛ رجبعلی رادبوی؛ جعفر توفیقی