نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

مجتبی صدر عاملی؛ رجبعلی رادبوی؛ جعفر توفیقی