نویسنده = حسین مناف زاده
شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

مجتبی صدر عاملی؛ حسین مناف زاده؛ جعفر توفیقی