نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

عبدالصمد زرین قلم مقدم؛ محمدرضا امیدخواه نسرین؛ نوشین قلی پور