نویسنده = �������������������� �������������� ����������