نویسنده = ������������ ��������
بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

کاوه کاوسی؛ بهزاد مشیری