نویسنده = ������������ ������ ������
تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

فرج اله عسکری؛ اورنگ فرزانه