نویسنده = �������������� ��������������
مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

یوسف شفاهی؛ محمدرضا فرزانه؛ محمد تشنه لب