نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1381

سید حسین حسینی حصاری؛ محمدرضا بهاری