نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

دوره 37، شماره 1، بهار 1382

محمود نیکخواه؛ سید مجدالدین میرمحمد حسینی