نویسنده = آرش رضوانی حبیب آبادی
تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380

اورنگ فرزانه؛ آرش رضوانی حبیب آبادی؛ رضا بیچرانلو