نویسنده = وحید رسول زاده باغمیشه
اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380

محمد رضایی پژند؛ وحید رسول زاده باغمیشه