نویسنده = ���������������� �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی