نویسنده = ���������������� �������������������� ������������