نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

شهره فاطمی؛ رامین بزرگمهری؛ محمد هاشمی