نویسنده = محمد هاشمی
مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

شهره فاطمی؛ رامین بزرگمهری؛ محمد هاشمی