نویسنده = ���������������� ��������
بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

محسن توکلیان؛ فرهنگ جلالی فراهانی