نویسنده = ���������� �������� ��������
تاثیر تغییرات خواص فیزیکی سیالات بر سطح شبکه مبدلهای حرارتی

دوره 30، شماره 2، آذر 1376

محمد حسن پنجه شاهی؛ ژاله قاسم زاده