نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع

دوره 31، شماره 1، پاییز 1377

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ قاسم طرزی