نویسنده = عزیز اله معماریانی
انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

اردشیر احمدی؛ عزیز اله معماریانی


حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380

سید رضا حجازی؛ عزیز اله معماریانی؛ محمد مهدی سپهری؛ غلامرضا جهانشاهلو