نمایه نویسندگان

ا

ب

  • بصیر، حسن گزارش از بازدید چند معدن در اروپا [دوره 7، شماره 0، 1346]

پ

ت

  • تربیت، فیروز طرح نیمرخ سرریز سد متحرک بر اساس نظریه پتانسیل [دوره 7، شماره 0، 1346]

ث

  • ثابت، محمد حسین کاشانی تغییر شکل و تنش های صفحه های گرد طره ای که تحت تاثیر بار خطی همواری در طول محیط باشد [دوره 7، شماره 0، 1346]

ح

خ

  • خاکزاد، ابوالحسن نا رسایی اندیس ویسکوزینه (VI) (در بیان کیفیت روغن های خیلی مرغوب) [دوره 7، شماره 0، 1346]

ر

ع

  • عرفانی، حسین تحقیق رادیو کریستالو گرافیک درباره استروکتور اسپینل ها [دوره 7، شماره 0، 1346]

ف

م