تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت باکتری باسیلوس تورنژنسیس به عنوان مؤثرترین عامل میکروبی موجود در مبارزه با آفات و حشرات، لازم است فرایند تولید آن مورد بهینه سازی قرار گیرد و تمام راه حل های ممکن جهت کاهش هزینه تولید بررسی شوند. تحلیل آماری نه تنها در بهینه سازی شرایط کشت به کار گرفته می شود بلکه این قابلیت را فراهم می نماید که بتوان رفتار یک فرایند تخمیری را توصیف و پیش بینی نمود و متناسب با خصوصیات محصول مورد نظر، شرایط مناسب را مهیا نمود. در تولید تخمیری یک حشره کش بیولوژیک یکی از فازهای مهم کشت فاز اسپورزایی است که در این تحقیق به صورت ویژه بررسی شده است و روند تغییر عواملی چون غلظت سلولی، سمیت و اسپورزایی تحت تاثیر دو فاکتور اکسیژن و زمان کشت که در هزینه تولید دخالت عمده ای دارند، بررسی شده است. تحلیل رگرسیون داده های حاصل از سه آزمایش انجام شده در شرایط مختلف هوادهی نشان داد که درصد کل اسپورزایی و اسپورهای بالغ در طول زمان صرف نظر از غلظت اکسیژن یک روند افزایشی می باشد که البته در غلظت های اکسیژن اشباع، نرخ افزایشی بسیار کند است ولی در غلظت های ناچیز اکسیژن نرخ افزایش سریع و در زمان 44 ساعت از شروع تخمیر، فرآیند اسپورزایی کامل شده است. سمیت و فعالیت حشره زدایی محصول تخمیر از همان ابتدای فاز اسپورزایی قابل توجه بوده و زمان تنها در غلظت های بالای اکسیژن تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها