مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری

نویسندگان

چکیده

در چند دهه اخیر فرایند غشایی برای جداسازی گاز‌ها وارد عرصه صنعت گردیده است و در این میان غشاء‌های پلیمری با ساختار‌های متفاوت نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. در این تحقیق با توجه به گسترش سریع استفاده از این گونه غشاء‌ها در زمینه جداسازی گاز‌ها و ضرورت پیش‌بینی رفتار این فرآیند و به منظور آشنایی بیشتر با عوامل تأثیرگذار بر فرآیند غشاءیی، مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشاء‌های نامتقارن پلیمری ارائه گردیده است. در قسمت فشرده غشاء از مدل تحرک مضاعف و در قسمت متخلخل آن از برآیند چهار جریان نادسن، ویسکوز، لغزشی و جریان سطحی استفاده شده است. مقادیر عوامل موجود در مدل براساس مقادیر تجربی برای تراوایی گاز‌ها در غشاء‌های مختلف و با استفاده از روش بهینه سازی ارائه شده، تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها