تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ

نویسندگان

چکیده

مبدل های کاتالیستی معمولی با استفاده از فلزات گران بهای Pt، Pd و Rh برای رفع آلودگی ناشی از خودرو ها، بیش از 25 سال است در مسیر گاز اگزوز قرار می گیرند. اخیرا برای کاهش مصرف فلزات گران بهاء در این مبدل ها استفاده از پروسکایت ها مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق برای اولین بار، پروسکایت متخلخل روی سطح ورق نازک (منولیت) فولاد ضد زنگ با روش Raney ایجاد گردید. ابتدا سطح فلز با روش Hot Dip Aluminizing در آلومینیوم مذاب در دمای oC750 آلیاژ شد، سپس با استخراج آلومینیوم با محلول سود، ریزساختارهای نانومتری روی لایه سطحی فلز پدید آمد. با استفاده از روش های اعمال فشار روی منولیت فلز و یا سرد کردن ناگهانی آلیاژ، ساختار هر چه ریزتر شد و سطح تماس افزایش یافت. با استفاده از این روش ها ریزساختارمتخلخل حدود nm30 حاصل شد. نمونه بعد از تلقیح با محلول نیترات لانتانیوم در چند مرحله، طی عملیات حرارتی تا دمایC °900 کلسینه و سینتر گردید و در نهایت به پروسکایت متخلخل روی منولیت فلز با سطح ویژه بالا تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها