بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی

نویسندگان

چکیده

?،?-بوتادی‌ان محصول فرآیند جداسازی برش 4C به روش تقطیر استخراجی می‌باشد. جداسازی ?،?-بوتادی‌ان از برش 4C به دلیل تشکیل چندین آزئوتروپ و نزدیکی نقاط جوش بیشتر اجزاء، از طریق تقطیر معمولی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در فرآیند استخراج بوتادی‌ان BASF واقع در شرکت‌های پتروشیمی جم و امیرکبیر، نرمال متیل پیرولیدون (NMP) با ?/? درصد وزنی آب به عنوان حلال با نقطه جوش بالا، جهت بهبود فراریت نسبی اجزاء استفاده می‌شود. با توجه به نسبت جرمی بالای حلال مصرفی به خوراک (برش 4C)، حلال نقش عمده‌ای در فرآیند جداسازی دارد. در این تحقیق با استفاده از شبیه‌سازی فرآیند با نرم‌افزار HYSYS 3.1، تأثیر دمای حلال، و محل ورود حلال به برج بر عمل کرد فرآیند جداسازی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش دمای حلال بر خلوص محصول، تأثیر قابل
توجه‌ای نداشته, در حالی‌ که کاهش دمای حلال می‌تواند تا حدودی میزان دبی حلال مصرفی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها