بهترین فاصله بین ایستگاه ها در یک خط راه آهن

نویسنده

چکیده

در مقاله زیر ایجاد یک خط آهن بین شهری ، حومه و یا شهری بررسی شده وسعی شده است که با توجه به مشخصات و امکانات فنی لکوموتیوها یعنی شتاب و سرعت حداکثر ، تعداد بهینه ایستگاه ها برای یک طول مشخص خط آهن و یک توزیع ترافیک مفروض معیین گردد .
معیار تعیین فاصله بهینه فقط زمان کل مصرف شده برای تمام مسافران یعنی حاصل جمع تعداد مسافران هر ایستگاه در زمان سفر هر یک از آنها است . پس از بررسی نظری مسئله ، تعدادی مثال برای موارد متفاوت و با توجه به سرعت و زمان وقف متداول قطارها در ایستگاه ها در کشورهای صنعتی داده شده است .
لازم به تذکر است که این بررسی فقط جنبه کاملا نظری دارد و در عمل باید پارامترهای بسیار دیگری از جمله توپولوگرافی منطقه مورد عبور خط آهن ، توسعه اقتصادی موجود و پیش بینی شده در این منطقه تراکم جمعیت و پیش بینی های مربوط به افزایش آن ، درامد سرانه افراد این منطقه زیربناهای موجود یا پیش بینی شده برای سایر وسایل حمل و نقل ، مخارج و قیود مربوط به بهره برداری و نیز برنامه های آبادانی منطقه ای و جرانیها را در حل چنین مسائلی در نظر گرفت .
با این همه چنین مطالعاتی می توانند عوامل موثری برای هدایت مهندسین راه و ترابری و شهرسازی برای بررسی های همه جانبه تری در طرح و اجرای برنامه های آبادانی و توسعه منطقه ای باشند .