تحلیل رانش خاک و دیوارهای حائل تحت اثر زمین لرزه

نویسنده

چکیده

دیوارهای حائل خاک اغلب با استفاده از نظریه کولمب که در آن تعادل یک توده گسیخته شده خاک در نظر گرفته شده و توزیع رانش خاک واقع در پشت دیوار بصورت هیدرواستاتیکی فرض می گردد ، طرح می شود . بسیاری از این نوع دیوارها که اغلب دیوارهای ساحلی و پایه پلها بوده اند در اثر زمین لرزه کاملا خراب شده و یا خرابی هائی را موجب گردیده اند . در چند دهه گذشته مطالعات زیادی در زمینه طرح و محاسبات دیوارهای مقاوم در برابر زمین لرزه بعمل آمده است . در این مقاله کوشش شده که خلاصه ای از نتایج بدست آمده از این مطالعات جمع آوری و به نحوی ارائه شود که قابل استفاده برای مهندسین و طراحان این نوع دیوارها باشد . نتایج مطالعات متعدد نظری و آزمایشگاهی نشان داده است که اولا بر اثر زمین لرزه میزان فشار خاک وارد بر دیوار افزایش یابد و میزان این افزایش بستگی به شدت زمین لرزه دارد ، ثانیا" توزیع فشار خاک در ارتفاع دیوار خطی نبوده و در نتیجه نقطه اثر برایند این نیروها در فاصله یک سوم ارتفاع دیوار از کف دیوار قرار ندارند و ثالثا در اثر زمین لرزه ممکن است دیوار لغزیده و یا کج شود .