مدل ریاضی دو بعدی جریان غیر ماندگار با استفاده از شبکه متقارن جهت بررسی هیدرولیک دریاها و دریاچه ها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله جهت بدست آوردن معادلات حاکم بر پدیده ، روشی بکاربرده شده است که مبتنی بر انتگرال گیری از معادلات" ناویه - استوکس" و پیوستگی می باشد . در معادلات فوق الذکر تاثیر عوامل مختلفی نظیر شتاب کوریولیس و روش باد در نظر گرفته شده اند .
جهت حل معادلات از روش " تفاضلهای محدود " استفاده گردیده و برخلاف مدلهای ریاضی موجود ، در این مدل " شبکه متقارن " بکار رفته است . کاربرد عمده مدل ، حل مسائل جریان با سطح آزاد حالت دو بعدی در صفحه است . بعنوان مثال پروژه های مهندسی سواحل و بنادر و مسائل هیدرود دینامیک دریاچه ها و دریاها را می توان ذکر کرد . داده های مورد نیاز مدل عبارتند از : مشخصات هندسی محیط ، مشخصات فیزیکی نظیر ضریب زبری بستر ، سرعت باد و مختصات جغرافیایی محیط با توجه به " غیر ماندگار" بودن مسئله علاوه بر " شرایط مرزی" ، " شناخت شرایط اولیه " نیز لازم است .
به منظور بررسی صحت و دقت مدل ، آزمایشهای متعددی در رابطه با جریانهای ماندگار انجام شده و نتایج خوبی بدست آمده است .