روش تصحیح جابجائی

نویسنده

چکیده

حساسیت آشکارساز فلز از نوع میدان الکترومغناطیسی مستقیما به پایداری آن بستگی دارد و هر اندازه که حساسیت مورد نظر بیشتر باشد بهمان اندازه تکرار تنظیم پیچ های کنترل برای تعادل دستگاه افزایش می یابد.بنابراین برای دسترسی به حساسیت ماکزیمم ، استفاده از شبکه جبران خود کار((برای از بین بردن هرگونه جابجائی تغییرات دما)) ضروری است .زیرا گرچه این نوع سیگنال بوجود آمده در ورودی آشکار ساز کوچک است ولی پس از گذشتن از تقویت کننده ها بصورت یک سیگنال مزاحم و بمراتب بزرگتر در مدار خروجی ظاهر خواهد شد. در این مقاله چگونگی کاربرد روش تصحیح جابجائی در مورد یک آشکار ساز فلز از نوع میدان الکترومغناطیس و یا بسامد 100khz نشان داده شده است.